Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Wij hebben in 2020 een sterke financiële prestatie neergezet, in lijn met de herziene verwachtingen voor het volledige jaar 2020 die we eind april vorig jaar presenteerden. Dit positioneert ons goed ten aanzien van de vooruitzichten op middellange termijn die we op de Capital Markets Day in december 2018 voorstelden. In 2021, het laatste jaar van ons huidige driejarenplan, verwachten we een terugkeer naar groei van onze rebased omzet en onze Adjusted EBITDA. We zullen bovendien een gezonde aangepaste vrije kasstroom uit onze activiteiten realiseren, ondanks een lichte daling van onze rebased operationele kasstroom in 2021, waarover dadelijk meer. Wij hebben onze belangrijkste financiële maatstaven voor het volledige jaar 2020 herwerkt (zie sectie 6.1) als weerspiegeling van (i) de desinvestering van onze kabelactiviteit in Luxemburg aan Eltrona, waarin wij een niet-geconsolideerd aandeelhouderschap van 50 % min 1 hebben en (ii) wijzigingen in de IFRS-verwerking van bepaalde overeenkomsten over contentrechten die in het derde kwartaal van 2020 werden gesloten. Deze laatste factor had vanaf het derde kwartaal van 2020 een impact op onze Adjusted EBITDA en operationele vrije kasstroom, en zal in 2021 een impact hebben op de volledige twaalf maanden.

In 2021 zullen wij focussen op vijf onderscheiden pijlers waarvoor we in de voorbije jaren een solide basis hebben gelegd. Ten eerste willen wij onze klantrelaties uitbreiden en uitdiepen, zodat digitaal leven en werken hen meer waarde oplevert. Vervolgens zullen wij de groei in het bedrijvensegment versnellen door het verschil te maken met onze ‘human touch’. Ten derde zullen we een diepe klantgerichte beleving ontwikkelen, met een ‘digital first’ benadering en een radicale vereenvoudiging. Bovendien zullen we blijven bloeien met perfecte netwerken op maat van de behoeften van onze klanten en met flexibele platformen. En ten slotte willen we onze medewerkers empoweren om waarde te scheppen door middel van een betere teamsamenwerking in een inspirerende cultuur, dankzij de invoering van een agile organisatiestructuur.

In onze financiële vooruitzichten voor het nieuwe jaar verwachten wij dat onze omzet in 2021 een keerpunt zal bereiken en zal terugkeren naar een groei op rebased basis. Wij rekenen op een gedeeltelijk herstel na de COVID-19-pandemie, die in 2020 vooral een weerslag had op onze overige opbrengsten. Het herstel van onze overige opbrengsten zal tot op zekere hoogte worden gecompenseerd door een daling van de gereguleerde vergoeding voor de toegang tot de kabel die op 1 juli 2020 is ingegaan, en door een aanhoudende druk op onze interconnectieopbrengsten als gevolg van de overstap naar data messaging. Voor het overige zullen onze rebased opbrengsten worden gestimuleerd door de groei van onze B2B-activiteit en een bescheiden stijging van de opbrengsten uit abonnementen, dankzij de upgrade van de klanten en bepaalde prijsaanpassingen. Voor het volledige jaar 2021 verwachten wij een stijging van onze rebased opbrengen met 1 % tegenover 2020.

Wij hebben een sterke staat van dienst in het scheppen van operationele leverage in al onze activiteiten. Hoewel sommige kostenposten naar verwachting samen met onze opbrengsten zullen stijgen, zullen wij sterk op onze algemene kostenbasis blijven focussen, terwijl we de vruchten plukken van het digitale transformatieprogramma dat we tijdens de Capital Markets Day in december 2018 hebben beschreven. We verwachten in 2021 een forse stijging van onze rebased Adjusted EBITDA met 1 % tot 2 % tegenover het volledige jaar 2020.

In 2020 steeg onze operationele vrije kasstroom met bijna 3 % op rebased basis, dankzij een bescheiden groei van de Adjusted EBITDA en iets lagere toe te rekenen bedrijfsinvesteringen (de impact van leasetoevoegingen buiten beschouwing gelaten). Wij verwachten dat onze investeringsniveaus licht zullen stijgen tegenover 2020, dat de weerslag van de COVID-19-pandemie ondervond. Daarnaast verwachten we hogere IT-investeringen terwijl we de laatste hand leggen aan de implementatie van ons geavanceerde klantgerichte platform en meer investeren in de bevordering van de klantbeleving, in lijn met onze voornoemde strategische pijlers. Tot slot hebben we bepaalde selectieve netwerkinvesteringen zorgvuldig gepland, om toekomstige kosteneffectieve upgrades van de vaste en mobiele netwerken mogelijk te maken. Voor het volledige jaar 2021 verwachten wij een lichte daling van onze operationele vrije kasstroom met ongeveer 1 % op rebased basis. Desondanks denken wij nog altijd de samengestelde jaarlijkse groei van onze operationele vrije kasstroom voor 2018-2021 van 6,5 % tot 8,0 % waar te maken, weliswaar onderaan dit bereik.

In 2020 bedroeg onze aangepaste vrije kasstroom € 415,8 miljoen, een sterke stijging tegenover 2019. Ondanks de verwachte bescheiden krimp van onze operationele vrije kasstroom in 2021 hebben wij alle vertrouwen in ons vermogen om een sterke aangepaste vrije kasstroom van € 420,0 tot € 440,0 miljoen te realiseren. De groei van onze aangepaste vrije kasstroom zal onder meer te danken zijn aan lagere contante belastingen en lagere contante rentekosten, terwijl ons leverancierskredietprogramma naar verwachting grotendeels stabiel zal blijven vergeleken met eind 2020.

Vooruitzichten boekjaren 2018 - 2021 FY 2018 rebased(c) Zoals voorgesteld op 4 december 2018 Zoals herbevestigd op 11 februari 2021
Operationele vrije kasstroom CAGR (rebased) (b, c) €674.7 miljoen Tussen 6.5% - 8.0% Onderkant van de6.5% - 8.0% vork

 

Vooruitzichten boekjaren 2021 Rebased boekjaar(a) Zoals voorgesteld op 11 februari 2021
Groei van de bedrijfsopbrengsten (rebased)(d) €2.573,2 miljoen Tot 1%
Groei van de Adjusted EBITDA (rebased) (b) €1.346,5 miljoen Tussen 1-2%
Groei van de operationele vrije kasstroom (rebased) (b, c) €825,8 miljoen Ongeveer -1%
Aangepaste vrije kasstroom(b, e) - € 420.0 - 440.0 miljoen

(a) Voor het berekenen van rebased groeipercentages op een vergelijkbare basis voor de hierboven weergegeven perioden, hebben we onze historische opbrengsten en aangepaste EBITDA aangepast om de impact van de volgende transacties weer te geven in dezelfde mate dat opbrengsten en Adjusted EBITDA met betrekking tot deze transacties in de resultaten van het huidige jaar vervat zitten: (i) uitsluiten van de opbrengsten en Adjusted EBITDA van onze voormalige Luxemburgse kabeldochter Coditel S.à rl (gedeconsolideerd vanaf 1 april 2020) en (ii) wijzigingen weerspiegelen met betrekking tot de IFRS-verwerking van bepaalde contracten inzake contentrechten die zijn aangegaan tijdens het derde kwartaal van 2020.

(b) Kwantitatieve reconciliaties naar nettowinst (met inbegrip van groeicijfers van de nettowinst) en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor onze duiding van de Adjusted EBITDA, operationele vrije kasstroom en aangepaste vrije kasstroom kunnen niet zonder onredelijke inspanningen worden verstrekt, aangezien wij geen prognoses maken van (i) bepaalde niet-geldelijke lasten, met inbegrip van afschrijving en waardevermindering, herstructurering en overige operationele posten die deel uitmaken van de nettowinst en (ii) specifieke wijzigingen in het werkkapitaal met een impact op de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten. De posten waarvoor wij geen prognose geven, kunnen beduidend van periode tot periode variëren.

(c) Met uitsluiting van de opname van uitzendrechten voor voetbal en licenties voor het mobiele spectrum en de impact van lease-gerelateerde addities op onze toe te rekenen investeringsuitgaven..

(d) Ten opzichte van onze gerapporteerde bedrijfsopbrengsten voor het volledige jaar 2020 zou de groei van onze bedrijfsopbrengsten voor het volledige jaar 2021 gelijk zijn aan tot 1%.

(e) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen worden gedaan voor de tijdelijke verlenging van onze huidige 2G- en 3G-licenties voor mobiel spectrum in 2021, maar met uitsluiting van betalingen voor toekomstige spectrumlicenties als onderdeel van de aanstaande multibandveiling, en ervan uitgaande dat de belastingbetaling op onze belastingaangifte voor 2020 pas zal plaatsvinden begin 2022.