Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Na een sterke financiële prestatie in de eerste helft van 2021 voor al onze belangrijkste financiële parameters, zijn we goed op weg om onze in februari 2021 voorgestelde doelstellingen voor het volledige jaar 2021 te realiseren. Dit impliceert dat onze omzet in 2021 weer zal groeien op rebased basis, met inbegrip van een gedeeltelijk herstel na de COVID-19-pandemie, die in 2020 voornamelijk woog op onze overige opbrengsten. Het herstel van onze overige opbrengsten zal tot op zekere hoogte worden gecompenseerd door een daling van de gereguleerde vergoeding voor de kabeltoegang die op 1 juli 2020 is ingegaan, en door een aanhoudende druk op onze interconnectieopbrengsten als gevolg van de overstap naar data messaging en meer VoIP-telefonie. Voor het overige zullen onze rebased bedrijfsopbrengsten worden gestimuleerd door de groei van onze B2B-activiteit en een bescheiden stijging van de opbrengsten uit abonnementen, dankzij de upgrade van de klanten en bepaalde prijsaanpassingen. Voor het volledige jaar 2021 verwachten wij nog steeds een stijging van onze rebased bedrijfsopbrengsten met 1 % tegenover 2020. Nu de negatieve trend van onze rebased bedrijfsopbrengsten in het tweede kwartaal gekeerd is, twijfelen wij er niet aan dat wij in het restant van het jaar een positief groeitraject zullen blijven volgen. Maar aangezien onze (overige) opbrengsten sequentieel begonnen te verbeteren vanaf KW3 vorig jaar, toen de strenge lockdown werd opgeheven, verwachten wij dat de groei van onze bedrijfsopbrengsten in de tweede helft zal vertragen tegenover de zes eerste maanden van het jaar; dit is evenwel volledig opgenomen in onze verwachtingen voor het volledige jaar 2021.

Onze rebased Adjusted EBITDA groeide in de eerste helft met bijna 3 % vergeleken met H1 2020. Daarmee zijn we goed op weg om in 2021 een gezonde groei met 1 tot 2 % op rebased basis te realiseren, ook al verwachten we een zwakkere prestatie van de Adjusted EBITDA in de tweede helft, als gevolg van een ongunstige vergelijkingsbasis voor sommige van onze bedrijfskosten en een algemeen herstel van onze commerciële activiteit tegenover vorig jaar.

Op rebased basis steeg onze operationele vrije kasstroom met 4 % in de eerste zes maanden van het jaar, dankzij de reeds vermelde groei van onze Adjusted EBITDA en lagere toe te rekenen bedrijfsinvesteringen dan in dezelfde periode van vorig jaar. Vergeleken met H1 verwachten wij in H2 van dit jaar hoger investeringsuitgaven, met inbegrip van bepaalde selectieve netwerkgerelateerde investeringen die in februari van dit jaar werden aangekondigd en die kansen scheppen voor toekomstige kosteneffectieve upgrades van het vaste en het mobiele netwerk. Wij verwachten bijgevolg een terugval van onze operationele vrije kasstroom in de tweede helft, zoals opgenomen in onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2021. Voor het volledige jaar 2021 verwachten wij nog steeds een lichte daling van onze operationele vrije kasstroom met ongeveer 1 % op rebased basis. Daarmee verwachten wij nog altijd de samengestelde jaarlijkse groei van onze operationele vrije kasstroom voor 2018-2021 met 6,5 % tot 8,0 % te realiseren, weliswaar onderaan dit bereik.

Onze aangepaste vrije kasstroom in de eerste helft bedroeg € 202,5 miljoen, wat ons goed op weg zet om onze ambitie voor het volledige jaar 2021 waar te maken, ondanks een lagere prestatie van de aangepaste vrije kasstroom in het tweede kwartaal als gevolg van de fasering van onze jaarlijkse contante betaling van belastingen. Rekening houdend met deze jaarlijkse betaling verwachten wij een herstel van onze aangepaste vrije kasstroom in het restant van het jaar. Ondanks de verwachte bescheiden krimp van onze operationele vrije kasstroom in 2021 hebben wij alle vertrouwen in ons vermogen om een sterke aangepaste vrije kasstroom van € 420,0 tot € 440,0 miljoen te realiseren. De groei van onze aangepaste vrije kasstroom zal onder meer te danken zijn aan lager contante belastingen en lagere contante rentekosten, terwijl ons leverancierskredietprogramma volgens de verwachtingen grotendeels stabiel zal blijven vergeleken met eind 2020.

 

Vooruitzichten boekjaren 2018 - 2021 FY 2018 rebased(c) Zoals voorgesteld op 4 december 2018 Zoals herbevestigd op 11 februari 2021
Operationele vrije kasstroom CAGR (rebased) (b, c) €674.7 miljoen Tussen 6.5% - 8.0% Onderkant van de6.5% - 8.0% vork

 

Vooruitzichten boekjaren 2021 Rebased boekjaar(a) Zoals voorgesteld op 11 februari 2021
Groei van de bedrijfsopbrengsten (rebased)(d) €2.573,2 miljoen Tot 1%
Groei van de Adjusted EBITDA (rebased) (b) €1.346,5 miljoen Tussen 1-2%
Groei van de operationele vrije kasstroom (rebased) (b, c) €825,8 miljoen Ongeveer -1%
Aangepaste vrije kasstroom(b, e) - € 420.0 - 440.0 miljoen

(a) Voor het berekenen van rebased groeipercentages op een vergelijkbare basis voor de hierboven weergegeven perioden, hebben we onze historische opbrengsten en aangepaste EBITDA aangepast om de impact van de volgende transacties weer te geven in dezelfde mate dat opbrengsten en Adjusted EBITDA met betrekking tot deze transacties in de resultaten van het huidige jaar vervat zitten: (i) uitsluiten van de opbrengsten en Adjusted EBITDA van onze voormalige Luxemburgse kabeldochter Coditel S.à rl (gedeconsolideerd vanaf 1 april 2020) en (ii) wijzigingen weerspiegelen met betrekking tot de IFRS-verwerking van bepaalde contracten inzake contentrechten die zijn aangegaan tijdens het derde kwartaal van 2020.

(b) Kwantitatieve reconciliaties naar nettowinst (met inbegrip van groeicijfers van de nettowinst) en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor onze duiding van de Adjusted EBITDA, operationele vrije kasstroom en aangepaste vrije kasstroom kunnen niet zonder onredelijke inspanningen worden verstrekt, aangezien wij geen prognoses maken van (i) bepaalde niet-geldelijke lasten, met inbegrip van afschrijving en waardevermindering, herstructurering en overige operationele posten die deel uitmaken van de nettowinst en (ii) specifieke wijzigingen in het werkkapitaal met een impact op de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten. De posten waarvoor wij geen prognose geven, kunnen beduidend van periode tot periode variëren.

(c) Met uitsluiting van de opname van uitzendrechten voor voetbal en licenties voor het mobiele spectrum en de impact van lease-gerelateerde addities op onze toe te rekenen investeringsuitgaven..

(d) Ten opzichte van onze gerapporteerde bedrijfsopbrengsten voor het volledige jaar 2020 zou de groei van onze bedrijfsopbrengsten voor het volledige jaar 2021 gelijk zijn aan tot 1%.

(e) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen worden gedaan voor de tijdelijke verlenging van onze huidige 2G- en 3G-licenties voor mobiel spectrum in 2021, maar met uitsluiting van betalingen voor toekomstige spectrumlicenties als onderdeel van de aanstaande multibandveiling, en ervan uitgaande dat de belastingbetaling op onze belastingaangifte voor 2020 pas zal plaatsvinden begin 2022.