Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Netto Hefboomratio

Netto Hefboomratio

Tijdens de Capital Markets Day in december 2018 herbevestigden wij ons schuldgraadkader, dat behouden blijft op 3,5x tot 4,5x netto totale schuld tegenover geconsolideerde EBITDA op jaarbasis (‘netto totale schuldgraad1’). Zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzingen van onze activiteiten of van de regulatoire omgeving, willen wij met een aantrekkelijk en houdbaar niveau van de uitkeringen aan aandeelhouders in de buurt van het middelpunt van 4.0x blijven. Op 31 maart 2020 hadden wij een netto totale schuldgraad van 4.0x, overanderd tegenover 31 december, 2019

Onze netto convenant schuldgraad2, berekend volgens de Amended Senior Credit Facility 2018 en met uitsluiting van leasegerelateerde verplichtingen en aan leverancierskredieten gerelateerde kortlopende verplichtingen, bereikte 3,2x op 31 maart 2020. Hij bleef ongewijzigd tegenover 31 december 2019. Onze huidige netto convenant schuldgraad ligt beduidend onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage. Het voornoemde ‘maintenance covenant’ is echter slechts van toepassing indien wij 40% of meer van onze wentelkredietfaciliteiten zouden opnemen. Zoals reeds vermeld waren onze wentelkredietfaciliteiten op 31 maart 2020 volledig niet-opgenomen.

Voor de berekening van zowel onze netto totale schuldgraad als de netto convenant schuldgraad per 31 maart 2020 verwijzen we naar de Q1 2020 Investor & Analyst Toolkit.

  1. De netto totale hefboomratio wordt gedefiniëerd als de som van korte - en lange termijn verplichtingen van de Vennootschap, verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten, zoals opgenomen op de balans van de Vennootschap, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen. In de balans werd Telenets USD-luidende schuld omgerekend naar € op basis van de EUR/USD wisselkoers op 31 maart 2020. Aangezien Telenet verscheidende derivaatcontracten heeft afgesloten om zowel de onderliggende variabele interestvoet als de wisselkoers-risico's af te dekken bedroeg het overeenkomstige €-ingedekte bedrag respectievelijk € 2.041,5 miljoen (USD 2.295,0 miljoen Termijnlening AR) en € 882,8 miljoen (USD 1,0 miljard Senior Secured Notes die in 2028 vervallen). Voor de berekening van de netto totale schuldgraad gebruikt Telenet het overeenkomstige €-ingedekte bedrag gelet op de onderliggende blootstelling aan de werkelijke economische risico's.
  2. De netto convenant hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2018 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld (op basis van het overeenkomstige €-ingedekte bedrag voor de USD-luidende schuld zoals hierboven toegelicht), uitgezonderd (a) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (b) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (c) en alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, en (d) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen met inbegrip van bepaalde niet-gerealiseerde synergiën uit de overnames van BASE en SFR Belux.