Netto Hefboomratio

Netto Hefboomratio

Tijdens de Capital Markets Day in december 2018 herbevestigden wij ons schuldgraadkader, dat behouden blijft op 3,5x tot 4,5x netto totale schuld tegenover geconsolideerde EBITDA op jaarbasis (‘netto totale schuldgraad’). Zonder wezenlijke overnamen en/of beduidende wijzigingen van onze activiteiten of van de regelgeving, willen wij met een aantrekkelijk en houdbaar niveau van de uitkeringen aan aandeelhouders in de buurt van het middelpunt van 4,0x blijven. Op 31 december 2019 hadden we een netto totale schuldgraad van 4,0x, stabiel vergeleken met 30 september 2019 en een lichte daling vergeleken met de 4,3x op het einde van 2018. De lichte daling van onze netto totale schuldgraad jaar-op-jaar werd gedreven door een robuuste kasstroom realisatie doorheen het jaar en was behaald, ondanks een aantrekkelijke aandeelhoudersvergoeding uitbetaling in 2019, inclusief de €101,0 miljoen inkoop van eigen aandelen en een €62,8 miljoen bruto dividend.

Onze netto convenant schuldgraad, berekend volgens de Amended Senior Credit Facility 2018, met uitsluiting van zowel leasegerelateerde verplichtingen als aan leverancierskredieten gerelateerde kortlopende verplichtingen, was 3,2x op 31 december 2019. Dit was stabiel vergeleken met het vorige kwartaal en betekende een daling vergeleken met de 3,4x van eind 2018. Onze huidige netto convenant schuldgraad ligt beduidend onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage.

Voor de berekening van zowel onze netto totale schuldgraad als de netto convenant schuldgraad per 31 december 2019 verwijzen we naar de Q4 2019 Investor & Analyst Toolkit.

  1. De netto totale hefboomratio wordt gedefiniëerd als de som van korte - en lange termijn verplichtingen van de Vennootschap, verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten, zoals opgenomen op de balans van de Vennootschap, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen. In de balans werd Telenets USD-luidende schuld omgerekend naar € op basis van de EUR/USD wisselkoers op 31 december 2019. Aangezien Telenet verscheidende derivaatcontracten heeft afgesloten om zowel de onderliggende variabele interestvoet als de wisselkoers-risico's af te dekken bedroeg het overeenkomstige €-ingedekte bedrag respectievelijk € 1.840,7 miljoen (USD 2,1 miljard Termijnlening AN) en € 882,8 miljoen (USD 1,0 miljard Senior Secured Notes die in 2028 vervallen). Voor de berekening van de netto totale schuldgraad gebruikt Telenet het overeenkomstige €-ingedekte bedrag gelet op de onderliggende blootstelling aan de werkelijke economische risico's.
  2. De netto convenant hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2018 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld (op basis van het overeenkomstige €-ingedekte bedrag voor de USD-luidende schuld zoals hierboven toegelicht), uitgezonderd (a) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (b) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (c) en alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, en (d) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen met inbegrip van bepaalde niet-gerealiseerde synergiën uit de overnames van BASE en SFR Belux.