Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Netto Hefboomratio

Netto Hefboomratio

Onze netto totale schuldgraad per 30 juni 2022 bedroeg 3,9x, aangezien de gunstige impact van de verkoop van onze mobiele zendmastenactiviteit werd gecompenseerd door de opname van een leaseverplichting van 15 jaar die de MLA met DigitalBridge weerspiegelt. Na de verkoop van onze mobiele zendmastenactiviteit en de daaropvolgende overstap naar Adjusted EBITDAaL, en effectief met ingang vanaf het tweede kwartaal van 2022, hebben we de manier veranderd waarop we de netto totale schuldgraad berekenen. De netto totale schuldgraad wordt nu berekend op basis van de nettoschuld exclusief leases en wordt gedeeld door de Adjusted EBITDAaL op jaarbasis van de laatste twee kwartalen. Volgens de nieuwe definitie was onze netto totale schuldgraad uitzonderlijk laag op 3,4x, aangezien onze H1 2022 Adjusted EBITDAaL alleen een leasekost van één maand voor mobiele zendmasten omvatte en omdat onze schulldgraad nog geen rekening hield met de gevolgen van de multiband-spectrumveiling van juni 2022. Daarom verwachten we dat onze netto totale schuldgraad vanaf het volgende kwartaal zal toenemen.

Onze netto convenant schuldgraad, berekend volgens de Amended Senior Credit Facility 2020, verschilt van onze netto totale schuldgraad, aangezien hij geen rekening houdt met (i) aan leverancierskredieten gerelateerde kortlopende verplichtingen, maar wel met (ii) het Credit Facility Excluded Amount (het grootste van € 400,0 miljoen of 0,25x de geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis). Onze netto convenant schuldgraad bereikte 2,5x op 30 juni 2022, een beduidende verbetering vergeleken met 3,0x op 31 maart 2022. Dit was volledig te danken aan de sterke groei van ons kassaldo, zoals reeds vermeld, na de verkoop van onze mobiele zendmastenactiviteit op 1 juni 2022. Onze huidige netto convenant schuldgraad ligt beduidend onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage. Het voornoemde ‘maintenance covenant’ is echter slechts van toepassing indien wij 40 % of meer van onze wentelkredietfaciliteiten zouden opnemen. Zoals reeds vermeld waren onze wentelkredietfaciliteiten op 30 juni 2022 volledig niet-opgenomen.

lev

Voor de berekening van zowel onze netto totale schuldgraad als de netto convenant schuldgraad per 30 juni 2022 verwijzen we naar de KW2 2022 Investor & Analyst Toolkit.

(1) De netto totale hefboomratio wordt gedefinieerd als de som van kortlopende en langlopende leningen en overige financieringsverplichtingen van de Vennootschap (uitgezonderd leaseverplichtingen), verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten, zoals opgenomen op de balans van de Vennootschap, te delen door de Geconsolideerde Adjusted EBITDAaL op jaarbasis van de laatste twee kwartalen. In de balans werd Telenets USD-luidende schuld omgerekend naar € op basis van de EUR/USD wisselkoers op 30 juni 2022. Aangezien Telenet verscheidende derivatencontracten heeft afgesloten om zowel de onderliggende variabele interestvoet als de wisselkoersrisico's af te dekken bedroeg het overeenkomstige €-ingedekte bedrag respectievelijk € 2.041,5 miljoen (USD 2.295,0 miljoen Termijnlening AR) en € 882,8 miljoen (USD 1,0 miljard Senior Secured Notes die in 2028 vervallen). Voor de berekening van de netto totale schuldgraad gebruikt Telenet het overeenkomstige €-ingedekte bedrag gelet op de onderliggende blootstelling aan de werkelijke economische risico's. De netto totale hefboomratio is eeen niet-GAAP-maatstaf zoals bedoeld in Verordening G van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

(2)De netto convenant hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2020 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld (op basis van het overeenkomstige €-ingedekte bedrag voor de USD-luidende schuld zoals hierboven toegelicht), uitgezonderd (i) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (ii) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (iii) alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, (iv) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales en met inbegrip van (vi) het Uitgesloten Bedrag onder de Credit Facility (zijnde het hoogste van (a) €400,0 miljoen en (b) 0,25x de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis), te delen door de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.