Netto Hefboomratio

Netto Hefboomratio

Tijdens de Capital Markets Day in december 2018 herbevestigden wij ons schuldgraadkader, dat behouden blijft op 3,5x tot 4,5x netto totale schuld tegenover geconsolideerde EBITDA op jaarbasis (‘netto totale schuldgraad1’). Zonder wezenlijke overnamen en/of beduidende wijzigingen van onze activiteiten of van de regelgeving, willen wij met een aantrekkelijk en houdbaar niveau van de uitkeringen aan aandeelhouders in de buurt van het middelpunt van 4,0x blijven. Op 30 september 2019 daalde onze netto totale schuldgraad tot 4,0x versus 4,3x op 30 juni 2019. De verwachte daling van onze netto totale schuldgraad op sequentiële basis werd gedreven door een lagere bruto schuld na de voornoemde gedeeltelijke aflossing van de Notes in juli en een sterke prestatie van de geconsolideerde EBITDA op jaarbasis in het derde kwartaal.

Onze netto convenant schuldgraad2, berekend volgens de Amended Senior Credit Facility 2018, met inbegrip van bepaalde niet-gerealiseerde kostensynergieën in verband met fusies en overnamen met betrekking tot de verwerving van SFR Belux in juni 2017 en met uitsluiting van zowel leasegerelateerde verplichtingen als aan leverancierskredieten gerelateerde kortlopende verplichtingen, daalde naar 3,2x op 30 september 2019 (30 juni 2019: 3,5x). Onze huidige netto convenant schuldgraad ligt beduidend onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage.

Voor de berekening van zowel onze netto totale schuldgraad als de netto convenant schuldgraad per 30 september 2019 verwijzen we naar de Q3 2019 Investor & Analyst Toolkit.

  1. De netto totale hefboomratio wordt gedefiniëerd als de som van korte - en lange termijn verplichtingen van de Vennootschap, verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten, zoals opgenomen op de balans van de Vennootschap, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen. In de balans werd Telenets USD-luidende schuld omgerekend naar € op basis van de EUR/USD wisselkoers op 30 september 2019. Aangezien Telenet verscheidende derivaatcontracten heeft afgesloten om zowel de onderliggende variabele interestvoet als de wisselkoers-risico's af te dekken bedroeg het overeenkomstige €-ingedekte bedrag respectievelijk € 1.840,7 miljoen (USD 2,1 miljard Termijnlening AN) en € 882,8 miljoen (USD 1,0 miljard Senior Secured Notes die in 2028 vervallen). Voor de berekening van de netto totale schuldgraad gebruikt Telenet het overeenkomstige €-ingedekte bedrag gelet op de onderliggende blootstelling aan de werkelijke economische risico's.
  2. De netto convenant hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2018 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld (op basis van het overeenkomstige €-ingedekte bedrag voor de USD-luidende schuld zoals hierboven toegelicht), uitgezonderd (a) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (b) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (c) en alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, en (d) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen met inbegrip van bepaalde niet-gerealiseerde synergiën uit de overnames van BASE en SFR Belux.