Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Schuldprofiel

Schuldprofiel

Op 31 december 2020 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 5.417,9 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.358,0 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 2.987,2 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020, met looptijden variërend van april 2028 tot en met 20 april. Ons totale schuldsaldo op 31 december 2020 omvatte ook een hoofdsom van € 351,0 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma, terwijl het restant voornamelijk bestaat uit leaseverplichtingen in verband met de overname van Interkabel en andere leaseverplichtingen.

Op 31 december 2020 hadden wij € 351,0 miljoen kortetermijnschulden in verband met ons leveranciers-kredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan twaalf maanden. Dit was een bescheiden daling met € 3,9 miljoen tegenover 31 december 2019 en beïnvloedde onze aangepaste vrije kasstroom met hetzelfde bedrag. In KW4 2020 kenden de uitstaande verbintenissen onder ons leverancierskrediet-programma een verwachte stijging met € 10,7 miljoen tegenover het vorige kwartaal. Eind oktober 2020 werd de op onze toekomstige kortlopende verbintenissen in het leverancierskredietprogramma toepasselijke marge nogmaals met 15 basispunten verlaagd, naar 1,95% boven de EURIBOR met een bodemrente van 0%. Deze verlaagde rentekosten komen bovenop een margeverlaging met het equivalent van 15 basispunten in februari 2020. Gelet op de reeds vermelde omvang van het programma zal dit onze aangepaste vrije kasstroom licht doen stijgen in 2021 en daarna.

In de eerste helft van 2020 voltooiden wij verscheidene waardeverhogende (her)financieringstransacties, waaronder (i) de succesvolle uitgifte van een nieuwe termijnlening op 8,25 jaar van USD 2.295 miljoen ('Faciliteit AR’) en een nieuwe termijnlening op 9,25 jaar van € 1.110 miljoen (‘Faciliteit AQ’) in januari 2020, (ii) de uitgifte van een nieuw wentelkrediet op 6,2 jaar van € 510,0 miljoen in april 2020 (Wentelkrediet I) en (iii) de terugkoop in april 2020 van 10% van onze 3,50% € 600,0 miljoen Senior Fixed Rate Notes die in maart 2028 vervallen. In KW4 2020 verlengden we ons bilaterale wentelkrediet van € 20,0 miljoen met nogmaals vijf jaar tot 30 september 2026. De toepasselijke marge onder het verlengde krediet is vastgelegd op 2,25% boven de EURIBOR (met een bodemrente van 0%), dezelfde marge als die van ons Wentelkrediet I, dat ook vervalt in 2026. Het verlengde wentelkrediet kan normaal voor algemene ondernemingsdoeleinden worden gebruikt.

De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van ongeveer 7,5 jaar op 31 december 2020. Daarnaast hadden wij op 31 december 2020 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredietfaciliteiten, met bepaalde beschikbaarheden tot mei 2026.

Voor meer informatie in verband met onze schuldinstrumenten en ons betalingsschema op 31 december 2020 verwijzen we naar de KW4 2020 Investor & Analyst Toolkit.