Schuldprofiel

Schuldprofiel

Op 31 december 2019 bedroeg onze totale schuld (inclusief toe te rekenen rente) € 5.733,0 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.490,6 miljoen verband houdt met de Senior Secured Fixed Rate Notes die in maart 2028 vervallen en een hoofdsom van € 3.153,8 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2018 die van augustus 2026 tot december 2027 vervalt. Onze totale schuld op 31 december 2019 omvatte ook een hoofdsom van € 354,9 miljoen in verband met ons leveranciers-kredietprogramma, die volledig binnen de 12 maanden vervalt, en € 4,0 miljoen voor het uitstaande gedeelte van de licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum. Het restant bestaat voornamelijk uit verplichtingen uit hoofde van financiële leases in verband met de overname van Interkabel, en verplichtingen uit hoofde van leases na de toepassing van IFRS 16.

Gedurende 2019 hebben we verschillende (her)financieringstransacties uitgevoerd met het oog op zowel verbetering van onze totale financieringskosten als uitbreiding van ons schuldprofiel. In mei 2019 gaven wij een nieuwe kortlopende wentelkredietfaciliteit uit (‘RCF AP’) voor een totaal bedrag van € 60,0 miljoen. Deze faciliteit vervalt op 31 december 2021, heeft een marge van 2,25% boven de EURIBOR (minimale rente 0%) en kan worden gebruikt voor de algemene doeleinden van de groep. Op 31 december 2019 was deze faciliteit volledig niet-opgenomen.

Op 3 juni 2019 verwierven wij het resterende aandeel van 50% in het lokale mediabedrijf De Vijver Media nv. Onmiddellijk na de afronding van deze transactie betaalden wij de schuld van € 62,0 miljoen van De Vijver Media aan een derde partij en beëindigden wij de bestaande renteswaps op zijn schuld met variabele rente, wat resulteerde in een geldelijke betaling van € 1,1 miljoen. Alle transacties werden vereffend met beschikbare geldmiddelen op onze balans.

In juli 2019 losten wij 20% af van onze € 530,0 miljoen 4,875% Senior Secured Fixed Rate Notes met vervaldag in juli 2027, voor een totaal bedrag van € 109,2 miljoen, met inbegrip van een afkoopsom van € 3,2 miljoen. Deze aflossing volgde op een eerste vrijwillige terugbetaling van 10% in maart 2018 en werd gedeeltelijk gefinancierd met cashoverschotten op de balans en een tijdelijke opname van onze wentelkredietfaciliteiten.

In oktober 2019 gaven we met succes een termijnlening van USD 220,0 miljoen en een termijnlening van € 175,0 miljoen uit als een toevoeging aan onze termijn lening faciliteiten. De netto opbrengsten van deze uitgiften werden gebruikt voor de aflossing van het volledige uitstaande bedrag van € 371,0 miljoen van de voornoemde Notes met vervaldatum in juli 2027, na de gedeeltelijke aflossing in juli 2019, met inbegrip van de betaling van € 42,3 miljoen voor de vervroegde beëindiging van leningen.

In januari 2020 hebben we een nieuwe 8,25-jaar USD 2,295 miljoen Termijnlening en een nieuwe 9,25-jaar € 1,110 miljoen Termijnlening uitgegeven om de equivalente bedragen af te lossen onder de bovengenoemde termijnleningfaciliteiten. Door deze positieve hefboomneutrale transactie zijn we erin geslaagd aantrekkelijke langetermijnrentetarieven vast te leggen en onze looptijd te verlengen.

De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hadden wij op 31 december 2019 geen vervallende schulden voor augustus 2026 met een gewogen gemiddelde looptijd van 7,4 jaar. Daarnaast hadden wij op 31 december 2019 ook volledig toegang tot € 505,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredietfaciliteiten, met bepaalde beschikbaarheden tot juni 2023.

Voor meer informatie in verband met onze schuldinstrumenten en ons betalingsschema op 31 december 2019 verwijzen we naar de Q4 2019 Investor & Analyst Toolkit.