Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Schuldprofiel

Schuldprofiel

Op 31 maart 2022 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 5.529,9 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.442,4 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.180,9 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020, die van april 2028 tot april 2029 vervalt. Ons totale schuldsaldo op 31 maart 2022 omvatte ook een hoofdsom van € 338,9 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma, terwijl het restant voornamelijk bestaat uit leaseverplichtingen in verband met de overname van Interkabel en andere leaseverplichtingen.

Op 31 maart 2022 hadden wij € 338,9 miljoen schulden op korte termijn in verband met ons leverancierskredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan twaalf maanden en dragen een marge van 195 basispunten boven EURIBOR (drempel op 0 %). Dit was een daling met respectievelijk € 7,1 miljoen tegenover 31 december 2021, als weerspiegeling van het seizoengebonden karakter van sommige van onze geplande aflossingen in ons leverancierskredietprogramma, met een negatieve impact op onze aangepaste vrije kasstroom met dezelfde bedragen in KW1 2022. Voor het volledige jaar 2022 verwachten wij een grotendeels stabiele evolutie sinds 31 december 2021, zoals vermeld in onze vooruitzichten voor de aangepaste vrije kasstroom voor het volledige jaar 2022, met evenwel een mate van seizoengebonden variatie in sommige van onze betalingen van kwartaal tot kwartaal.

Al onze variabele renterisico's en wisselkoersrisico's zijn afgedekt tot de maturiteit van de schuldinstrumenten door middel van een reeks derivaten, wat de zichtbaarheid van onze toekomstige aangepaste vrije kasstroom verbetert. De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van ongeveer 6,3 jaar op 31 maart 2022. Daarnaast hadden wij op 31 maart 2022 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredieten, met bepaalde beschikbaarheden tot september 2026.

debt

Voor meer informatie in verband met onze schuldinstrumenten en ons betalingsschema op 31 maart 2022 verwijzen we naar de KW1 2022 Investor & Analyst Toolkit.