Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Redenen om te investeren

Redenen om te investeren

Show All
Toonaangevende HFC en 4G+ geconvergeerde netwerkinfrastructuur, onderbouwd door een gerichte, evenwichtige investeringsstrategie

Ons hybride vezel-coax (‘HFC’) kabelnetwerk bestrijkt het Vlaamse gewest, bereikt ongeveer 61 % van België in termen van aansluitbare woningen en omvat de grootstedelijke gebieden Antwerpen en Gent en ongeveer twee derde van Brussel na onze overname van SFR Belux op 19 juni 2017. Ons kabelnetwerk (het ‘Gecombineerde Netwerk’) bestaat uit een dichte glasvezelbackbone met lokale lusverbindingen van coaxkabel met een gebruikt spectrum tot 1,2 GHz, gebaseerd op de EuroDocsis 3.0- en 3.1-technologie met downstream datasnelheden tot 1 Gbps in het volledige servicegebied. Wij zijn de eigenaar van ongeveer twee derde van het kabelnetwerk in Vlaanderen en Brussel en exploiteren het resterende derde via een erfpachtovereenkomst op lange termijn met Fluvius, tot 2046.

Ons mobiele netwerk bestaat uit 3.200 macrosites die het volledige Belgische grondgebied bestrijken. Na de overname in 2016 van BASE, de derde grootste mobiele operator, hebben wij circa € 250 miljoen geïnvesteerd in de modernisering van de bestaande sites. Daarnaast zullen wij tegen eind 2020 tot 1.000 aanvullende relaissites hebben gebouwd. Zo hebben wij volgens de gegevens van het BIPT van oktober 2019 een van de best presterende mobiele netwerken, met gemiddelde down- en uploadsnelheden van respectievelijk meer dan 70 Mbps en meer dan 25 Mbps. Wij hebben ook met succes nieuwe Voice-over-WiFi- en Voice-over-LTE-diensten gelanceerd die de dekking binnenshuis verbeteren en een HD geluidskwaliteit leveren.

Bewezen vermogen om de ARPU te verhogen dankzij een sterk merk en door FMC gestuwde groei

De gemiddelde opbrengst per klantrelatie (ARPU), die de opbrengsten uit mobiele telefonie en bepaalde andere soorten opbrengsten buiten beschouwing laat, is een van onze belangrijkste operationele statistieken, aangezien wij naar een groter aandeel van de telecommunicatie- en contentuitgaven van onze klanten streven. In de negen maanden tot 30 september 2020 bereikten wij een gemiddelde opbrengst per klantrelatie van € 58,3, een gezonde stijging met 2 % tegenover 9M 2019. De groei van de gemiddelde opbrengst per klantrelatie werd bevorderd door een grotere verhouding abonnees op productbundels in onze totale klantenmix en een groter aandeel premium kabel-tv-abonnees in onze mix.

In de negen eerste maanden van 2020 trokken wij 73.900 netto nieuwe FMC-abonnees aan, een bewijs te meer van het groeipotentieel van onze volledig geïntegreerde vast-mobiele aanbod. De volledige convergentiegraad bereikt daarmee 32 %, een stijging met 250 basispunten jaar-op-jaar. Begin augustus 2020 lanceerden we ‘YUGO Connect’ en ‘YUGO All-in’, een verdubbeling van het aantal in het YUGO-ecosysteem beschikbare bundels. Zowel ‘YUGO Connect’ als ‘YUGO All-in’ omvatten supersnel vast internet met 300 Mbps, tot 30 GB mobiele data die over maximaal 2 simkaarten kunnen worden verdeeld en 300 mobiele minuten, met in ‘YUGO Connect’ ook ons premium entertainmentaanbod ‘Play’. Op 30 september 2020 bereikte onze FMC-klantenbasis, die onze WIGO-, YUGO- en KLIK- (B2B) klanten omvat, een totaal van 621.300 klanten, een stijging met 22 % jaar-op-jaar.

Gedisciplineerde kostenbeheersing en aanhoudende focus op operationele leverage door digitale transformatie

Onze operationele kosten, die onze (i) netwerkexploitatiekosten, (ii) directe kosten, (iii) personeelskosten, (iv) verkoop- en marketingkosten, (v) kosten voor uitbestede arbeidsdiensten en professionele diensten en (vi) overige indirecte kosten omvatten, daalden op gerapporteerde basis met bijna 2 % in de negen maanden tot 30 september 2020, in weerwil van de niet-organische impact van de overname van De Vijver Media (volledig geconsolideerd sinds juni 2019) en de verkoop van onze Luxemburgse kabelactiviteit aan Eltrona, waarin wij nu een belang van 50 % min 1 aandeel houden (gedeconsolideerd in april 2020) en wijzigingen in de IFRS-boekhoudkundige resultaten van bepaalde contentgerelateerde kosten voor onze premium entertainmentpakketten en de uitzendrechten voor het Belgische voetbal, als gevolg van aanpassingen in verband met de onderliggende contracten.

Op rebased basis daalden onze operationele kosten in 9M 2020 met 5 % vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit is te danken aan onze aanhoudende strakke kostenbeheersing en onze focus op digitale transformatie, die door de impact van de COVID-19-pandemie duidelijk versnelt. Het gemiddelde uploadverkeer op ons vaste Gigabit HFC-netwerk steeg met gemiddeld 40 % vergeleken met de periode voor COVID. We zien ook een beduidende stijging van het aantal digitale interacties met onze klanten en het aandeel van de onlineverkopen en zelfinstallaties.

Bijgevolg genereerden wij een Adjusted EBITDA van € 1.041,1 miljoen in de negen eerste maanden van 2020, een stijging met 2% jaar-op-jaar op rebased basis. De bovengenoemde niet-organische effecten buiten beschouwing gelaten, steeg onze Adjusted EBITDA licht met minder dan 1 % jaar-op-jaar, als gevolg van lagere verkoop- en marketingkosten wegens de COVID-19-pandemie en de reeds vermelde strakke kostenbeheersing. Wij bereikten in de eerste negen maanden een gezonde Adjusted EBITDA-marge van 54,5%, een toename met 150 basispunten vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Op weg naar een duurzame rendabele samengestelde jaarlijkse groei van 6,5-8,0 % van de operationele vrije kasstroom 2018-2021
In de voorbije jaren hebben wij ons vermogen bewezen om stabiele, evenwichtige totale opbrengsten om te zetten in een sterke groei van de Adjusted EBITDA en de aangepaste vrije kasstroom. Wij streven naar een duurzame rendabele groei in de periode 2018-2021, met een samengestelde jaarlijkse groei van de operationele vrije kasstroom met 6,5-8,0 %. Onze vooruitzichten houden geen rekening met de opname van de gekapitaliseerde voetbaluitzendrechten en licenties voor het mobiele spectrum, en evenmin met de impact van IFRS 16 op onze toe te rekenen investeringsuitgaven. De gezonde groei van onze operationele vrije kasstroom zou de groei van de aangepaste vrije kasstroom in de periode moeten stimuleren.
Sterke liquiditeit en schuldvervalprofiel op lange termijn van 7,8 jaar

Op 30 september 2020 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 5.483,0 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.393,1 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.067,9 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020, die van april 2028 tot april 2029 vervalt. Ons totale schuldsaldo op 30 september 2020 omvatte ook een hoofdsom van € 340,3 miljoen in verband met ons ‘vendor financing’-programma en € 4,0 miljoen voor het uitstaande gedeelte van de licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum. Het restant bestaat voornamelijk uit leaseverplichtingen uit hoofde van financiële leases in verband met de overname van Interkabel, en leaseverplichtingen na de toepassing van IFRS 16 op 1 januari 2019.

De kortlopende verplichtingen voor ons ‘vendor financing’-programma buiten beschouwing gelaten, hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van 7,8 jaar op woensdag 30 september 2020. Daarnaast hadden wij op woensdag 30 september 2020 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredietfaciliteiten, met bepaalde beschikbaarheden tot mei 2026.

Aantrekkelijke aandeelhouderswaarde in 2020 en de volgende jaren dankzij een robuuste conversie van de aangepaste vrij kasstroom

Gelet op de robuuste onderliggende conversie van de aangepaste vrije kasstroom en de positieve prognose voor de operationele vrije kasstroom voor zowel het boekjaar 2020 als de 3-jarige periode 2018-2021, heeft de raad van bestuur beslist om het bestaande beleid voor de vergoeding van de aandeelhouders te versterken. Ons nieuwe beleid mikt op een evenwicht tussen enerzijds aantrekkelijke uitkeringen aan de aandeelhouders en anderzijds het behoud van het vermogen om toekomstige opportuniteiten voor waardeverhogende fusies en overnames te benutten. Het streefdoel van een netto totale schuldgraad van 4,0x, zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzigingen van onze activiteiten of van de regelgeving, wordt herbevestigd en de raad van bestuur heeft voor de toekomst een dividenddrempel van € 2,75 (bruto) per aandeel ingevoerd. Deze dividenddrempel, die ervan uitgaat dat onze activiteiten of de regelgeving niet beduidend zullen wijzigen, vervangt het vorige meegedeelde uitkeringsbereik van 50-70 %. De raad van bestuur wenst hiermee een groter gedeelte van de aangepaste vrije kasstroom aan de recurrente dividenden toe te wijzen. Het restant van onze aangepaste vrije kasstroom komt nog steeds in aanmerking voor waardeverhogende overnames, buitengewone dividenden, incrementele aandeleninkoop, schuldafbouw of een combinatie daarvan.

De raad van bestuur zal een totaal brutodividend voorstellen van € 2,75 per aandeel (samen € 300,2 miljoen1), 47 % hoger dan vorig jaar en aan de bovengrens van het reeds vermelde bereik van 50-70 %. De raad van bestuur zal de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering in december 2020 voorstellen om de betaling goed te keuren van een bruto tussentijds dividend2 van € 1,375 per aandeel (in totaal € 150,1 miljoen1). Indien de goedkeuring wordt verkregen, zal het tussentijdse dividend worden uitbetaald op 8 december 2020, terwijl de Telenet-aandelen vanaf 4 december 2020 ex-dividend op Euronext Brussels zullen worden verhandeld. Het bovengenoemde tussentijdse dividend zal worden uitbetaald naast een brutodividend van € 1,375 per aandeel, mits goedkeuring door de raad en de aandeelhouders op de volgende algemene aandeelhoudersvergadering en in de veronderstelling dat onze activiteiten of de regelgeving niet beduidend zullen wijzigen. Indien dit dividend wordt goedgekeurd, zal het begin mei volgend jaar worden uitbetaald.

1Op basis van 109.153.814 uitstaande dividendgerechtigde aandelen op de datum van dit persbericht
2De bedragen die voor het tussentijdse dividend in december 2020 kunnen worden uitgekeerd, zijn bepaald op basis van de financiële overzichten 2019 conform de Belgische wet.