Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Redenen om te investeren

Redenen om te investeren

Show All
Toonaangevende HFC en 4G+ geconvergeerde netwerkinfrastructuur, onderbouwd door een gerichte, evenwichtige investeringsstrategie

Ons kabelnetwerk bestaat uit een dichte glasvezelbackbone met lokale lusverbindingen van coaxkabel en een spectrum tot 1,2 GHz. Met de EuroDocsis 3.0 en 3.1-technologie bieden wij downloadsnelheden voor data aan tot 1 gigabit per seconde ('Gbps') in ons volledige servicegebied. Vorige week maakten we een bindend akkoord bekend met Fluvius om samen de volgende stap te zetten in de realisatie van het datanetwerk van de toekomst. De ambitie van beide bedrijven is om op termijn snelheden van 10 Gbps aan te kunnen bieden over het volledige servicegebied, waarvoor er een duidelijke roadmap is door een mix van HFC- (DOCSIS) en glasvezeltechnologieën. Zoals aangekondigd in oktober vorig jaar richten beide bedrijven samen een nieuw, onafhankelijk en zelfvoorzienend infrastructuurbedrijf (werknaam “NetCo”) op, waarin Telenet een deelneming van 66,8% zal hebben en Fluvius 33,2%. Bestaand uit de combinatie van de vaste netwerkactiva van beide bedrijven zal NetCo investeren in de geleidelijke evolutie van hun huidige hybride glasvezel-coax (“HFC”) netwerkinfrastructuur naar een Fiber-To-The-Home (“FTTH”) netwerk met als ambitie om 78% van Vlaanderen tegen 2038 te voorzien van glasvezel door een combinatie van eigen netwerkaanleg en/of een mogelijke samenwerking met externe partners. Telenets servicegebied in delen van Brussel en Wallonië zal ook ingebracht worden in NetCo en deel uitmaken van NetCo’s investeringen. De geschatte investering ten belope van maximaal €2,0 miljard (uitgezonderd aansluitinggerelateerde bedrijfsinvesteringen) zal gefinancierd worden door NetCo’s kasstromen alsook bijkomende intragroep kredietfaciliteiten en zal daardoor geen incrementele externe financiering vereisen. Het gros van deze investeringen zal over de komende acht jaar doorgevoerd worden. NetCo zal verder ook inzetten op de verdere upgrade van het bestaande HFC-netwerk daar waar geen FTTH aangelegd zal worden. Daarmee zal iedereen in Vlaanderen van de snelst mogelijke en meest betrouwbare internetverbinding kunnen blijven genieten.

Op 1 juni voltooiden wij de verkoop van onze mobiele zendmastenactiviteit aan DigitalBridge ter waarde van 25,1x EV/EBITDAaL 2021 of € 745 miljoen, vrij van cash en schulden. Wij zullen de opbrengst herinvesteren in onze toekomstige groei, als steun voor de FTTH-uitrol van NetCo.

Bewezen vermogen om de ARPU te verhogen dankzij een sterk merk en gedreven door FMC groei

De gemiddelde opbrengst per klantrelatie (ARPU), die de opbrengsten uit mobiele telefonie en bepaalde andere soorten opbrengsten buiten beschouwing laat, is een van onze belangrijkste operationele statistieken, aangezien wij naar een groter aandeel van de telecommunicatie- en contentuitgaven van onze klanten streven.

Wij bereikten in KW2 2022 een maandelijkse vaste ARPU per klantrelatie van € 58,3, grotendeels stabiel tegenover dezelfde periode van vorig jaar.

Gedisciplineerde kostenbeheersing en aanhoudende focus op operationele leverage door digitale transformatie

Onze operationele kosten, namelijk onze (i) netwerkexploitatiekosten, (ii) directe kosten, (iii) personeelskosten, (iv) verkoop- en marketingkosten, (v) kosten voor uitbestede arbeidsdiensten en professionele diensten en (vi) overige indirecte kosten, stegen op gerapporteerde en rebased basis met bijna 4 % in H1 2022, vergeleken met de periode van vorig jaar. Dit was voornamelijk het gevolg van (i) hogere personeelskosten wegens de verplichte loonindexering in januari 2022, (ii) de impact van de hogere inflatie op de uitbestede arbeidsdiensten en professionele diensten en (iii) de hogere energiekosten, die tot een algemene stijging van de netwerkexploitatiekosten leidden.

Streven naar 1% omzet- en EBITDA-groei voor FY 2022

Met de eerste zes maanden van het jaar achter ons, bevestigen wij de vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 die wij midden februari hebben voorgesteld. Wij verwachten een betere trend van onze opbrengsten en onze Adjusted EBITDA in de tweede helft van het jaar, dankzij bepaalde prijsaanpassingen die midden juni 2022 zijn ingegaan, samen met een aanhoudende focus op onze bedrijfskosten en een strakke kostenbeheersing.

Sterke liquiditeit en schuldvervalprofiel op lange termijn van 6,0 jaar

Op 30 juni 2022 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 6.297,2 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.494,0 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.299,4 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020 met vervaldatums in de periode tussen april 2028 en april 2029. Ons totale schuldsaldo op 30 juni 2022 omvatte ook een hoofdsom van € 331,7 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma. Het restant komt voornamelijk overeen met leaseverplichtingen voor (i) de verkoop van onze mobiele zendmastenactiviteit aan DigitalBridge op 1 juni 2022, die leidde tot een Master Lease Agreement van 15 jaar, zoals uiteengezet onder Belangrijkste financiële ontwikkelingen, (ii) de verwerving van Interkabel voorafgaand aan de recentelijk bekendgemaakte afronding van de NetCo-transactie begin 2023 en (iii) overige leases.

Op 30 juni 2022 hadden wij € 331,7 miljoen schulden op korte termijn in verband met ons leverancierskredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan twaalf maanden en dragen een marge van 195 basispunten boven EURIBOR (drempel op 0 %). Dit vertegenwoordigde dalingen met respectievelijk € 14,3 miljoen tegenover 31 december 2021 en € 7,2 miljoen tegenover 31 maart 2022, als weerspiegeling van het seizoengebonden karakter van sommige van onze geplande aflossingen in ons leverancierskredietprogramma, met een negatieve impact op onze aangepaste vrije kasstroom met dezelfde bedragen in beide perioden. Voor het volledige jaar 2022 blijven wij een grotendeels stabiele evolutie verwachten tegenover 31 december 2021, zoals vermeld in onze vooruitzichten voor de aangepaste vrije kasstroom voor het volledige jaar 2022, met evenwel een mate van seizoengebonden variatie in sommige van onze betalingen van kwartaal tot kwartaal.

Al onze variabele renterisico's en wisselkoersrisico's zijn afgedekt tot de maturiteit van de schuldinstrumenten door middel van een reeks derivaten, wat de zichtbaarheid van onze toekomstige aangepaste vrije kasstroom verbetert. De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van ongeveer 6,0 jaar op 30 juni 2022. Daarnaast hadden wij op 30 juni 2022 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredieten, met bepaalde beschikbaarheden tot september 2026.

Aantrekkelijke aandeelhouderswaarde in 2022 en de volgende jaren

Midden juli 2022 sloten we een bindende overeenkomst met Fluvius om gezamenlijk een volgende stap te zetten in de realisatie van het 'datanetwerk van de toekomst'. De ambitie van beide bedrijven is om op tijd over het hele servicegebied snelheden van 10 Gbps te bieden, waarvoor een duidelijke roadmap is. We verwijzen naar 3.3 Gebeurtenissen na balansdatum en de aparte persberichten voor meer toelichting.

Om tijdens de CAPEX-intensieve constructieperiode een netto totale schuldgraad van ongeveer 4,0x te behouden op geconsolideerde basis, in lijn met het beleid van Telenet, heeft de raad van bestuur beslist om het aandeelhoudersvergoedingsbeleid met onmiddellijke ingang aan te passen. Het streefdoel van een schuldgraad van 4,0x op geconsolideerde basis geeft Telenet bijkomende financiële flexibiliteit voor toekomstige waardeverhogende strategische opportuniteiten.

De raad van bestuur heeft voor de periode 2023-2029 een jaarlijkse dividenddrempel van € 1,0 per aandeel (bruto) bepaald, jaarlijks begin mei uit te keren na goedkeuring door de aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering in april. Zo verzekert de raad van bestuur een evenwichtige benadering tussen regelmatige dividenden en investeringen in toekomstige groei. Na deze constructieperiode, inclusief de uitrol van 5G, zal de CAPEX-intensiteit naar verwachting sterk dalen en terugkeren naar een genormaliseerd historisch niveau. Dit resulteert in een substantiële groei van de aangepaste vrije kasstroom en biedt ruimte voor aanzienlijk hogere aandeelhoudersvergoedingen. De raad van bestuur zal op dat ogenblik het aandeelhoudersvergoedingsbeleid opnieuw beoordelen.