Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Raad van bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt de waarden en de strategie van de Vennootschap, houdt toezicht op de organisatie en uitvoering ervan, beslist over het risicoprofiel en de belangrijkste beleidslijnen van de Vennootschap, beslist over de structuur van het uitvoerend management en bepaalt de bevoegdheden en taken toevertrouwd aan het uitvoerend management.

De raad van bestuur komt samen zo vaak als het belang van de Vennootschap vereist en in elk geval minstens vier keer per jaar. De werking van de raad van bestuur wordt geregeld door de statuten en de bepalingen van het Corporate Governance Charter. De raad van bestuur heeft een aantal comités opgericht om de raad bij te staan bij de analyse van specifieke punten. Deze comités geven advies aan de raad van bestuur over relevante punten, maar de beslissingsmacht blijft in de handen van de raad van bestuur in zijn geheel.

In principe worden de beslissingen binnen de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De raad van bestuur streeft er echter naar beslissingen te nemen bij consensus.

In overeenstemming met het Corporate Governance Charter wordt gevraagd aan de bestuurders om, voor zoveel als mogelijk, te vermijden dat ze daden stellen, bepaalde standpunten verdedigen en bepaalde belangen nastreven, als dit in strijd zou zijn met, of de indruk zou wekken om in strijd te zijn met de belangen van Telenet. Als dergelijke belangenconflicten zich zouden voordoen, moet de bestuurder in kwestie onmiddellijk de voorzitter hierover informeren. De bestuurders zullen dan de toepasselijke wettelijke bepalingen van het Belgisch Wetboek van vennootschappen naleven, en in het bijzonder, voor zover wettelijk vereist, zich onthouden van de beraadslaging en de stemming over de transactie waarin de conflictsituatie zich voordoet. De bestuurder zal de commissaris schriftelijk inlichten over het belangenconflict. De notulen van de vergadering zullen de verplichte informatie bevatten en een uittreksel zal bekendgemaakt worden in het jaarverslag. In 2016 werd artikel 523 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen één keer toegepast. Meer informatie hierover kan gevonden worden in sectie 7.5.6 van deze Verklaring.

In overeenstemming met het Corporate Governance Charter moeten transacties en/of zakelijke contacten tussen bestuurders en één of meerdere vennootschappen van de Telenet Group, die strikt gezien niet onder de toepassing vallen van artikel 523 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, steeds plaatsvinden tegen gebruikelijke marktvoorwaarden. De betrokken bestuurder licht de voorzitter van de raad van bestuur vooraf in over dergelijke transacties.