Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Auditcomité

Auditcomité

De voornaamste taken van het Auditcomité houden in dat het geregeld samenkomt om de raad van bestuur bij te staan en te adviseren met betrekking tot het toezicht op het financiële verslaggevingproces door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, het toezicht op de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de Vennootschap, het toezicht op de interne controle en haar doeltreffendheid, het toezicht op de controle door de commissaris van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening inclusief de opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris en de beoordeling van en het toezicht op het onafhankelijke karakter van de commissaris, rekening houdend met de verlening van bijkomende diensten aan de Vennootschap. Het Auditcomité komt ook minstens eenmaal per jaar samen met de commissaris zonder dat het uitvoerend management hierbij aanwezig is.

Het Auditcomité is samengesteld uit drie leden waaronder twee onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap waarvan er één het voorzitterschap waarneemt. Alle leden zijn niet uitvoerende bestuurders. Eén bestuurder wordt benoemd op voordracht van Liberty Global. Alle leden hebben een ruime ervaring en bekwaamheden in financiële aangelegenheden, wat een positieve impact heeft op de werking van het comité. Deze samenstelling is in overeenstemming met artikel 526bis §1 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen aangaande de samenstelling van Auditcomités binnen beursgenoteerde vennootschappen zoals ingevoerd in december 2008, en met de Corporate Governance Code 2009.

De vergaderingen van het Auditcomité worden eveneens bijgewoond door de heer André Sarens in zijn hoedanigheid van waarnemer bij de raad van bestuur.

De Vennootschap heeft een klokkenluiderprocedure uitgewerkt, die werd onderzocht door het Auditcomité en goedgekeurd door de raad van bestuur. Deze regeling laat werknemers van de Vennootschap toe hun bezorgdheden te uiten over mogelijke onregelmatigheden in accounting, interne controle of auditaangelegenheden en/of inbreuken op de Telenet Gedragscode (Code of Conduct") of andere codes binnen de Vennootschap te melden. Klachten kunnen op een confidentiële wijze gemeld worden via een telefoonlijn of een website. De werknemers kunnen anoniem blijven indien gevraagd. Klachten ontvangen via de telefoonlijn of de website worden behandeld door het compliance team van de Vennootschap in samenspraak met de voorzitter van het Auditcomité.

De voorzitter van het Auditcomité brengt na elke vergadering verslag uit aan de raad van bestuur over de aangelegenheden die besproken werden in het Auditcomité en formuleert de aanbevelingen van het Auditcomité aan de raad van bestuur voor besluitvorming.

Jo Van Biesbroeck Christiane Franck Severina Pascu
  • Member
  • Chair
  • Financial Expert
  • Independent Director