Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Aandeelhoudersvergoeding

Datum(1) Aandeelhoudersverg

3 mei 2021

€1,3750 per aandeel
(bruto slotdividend)

4 december 2020

€1,375 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

2 mei 2020

€1,3050 per aandel
(bruto slotdividend )

5 december 2019

€0,57 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

2 oktober 2018

€5,30 per aandel
(buitengewoon brutodividend)

3 mei 2013

€7,90 per aandeel
(buitengewoon brutodividend)

7 mei 2012

€1,00 per aandeel
(brutodividend)

28 augustus 2012

€3,25 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

26 juli 2011

€4,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

28 juli 2010

€2,23 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

27 augustus 2009

€0,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

19 november 2007

€6,00 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

1 Alle data verwijzen naar de ex-coupon data

Aandeelhoudersvergoeding

Aangepast beleid met een bruto dividenddrempel van € 2,75 per aandeel, hetgeen een evenwicht vormt tussen aantrekkelijke aandeelhoudersvergoedingen en toekomstige waardetoevoegende fusies en overnames

Gelet op de robuuste onderliggende conversie van de aangepaste vrije kasstroom en de verbeterde/herbevestigde prognose voor de operationele vrije kasstroom voor zowel het boekjaar 2020 als de 3-jarige periode 2018-2021 heeft de raad van bestuur beslist het bestaande beleid voor de vergoeding van de aandeelhouders te versterken. Ons nieuwe beleid is gericht op het bereiken van een evenwicht tussen enerzijds aantrekkelijke aandeelhoudersvergoeding, terwijl anderzijds de optionaliteit voor waardetoevoegende fusies en overnames in de toekomst dient behouden te blijven. Het streefdoel van een netto totale schuldgraad1 van 4,0x (met uitzondering van fusies en overnames alsook ervan uitgaande dat er geen beduidende nadelige wijzigingen in onze activiteiten of regelgevende omgeving plaatsvinden) wordt herbevestigd en de raad van bestuur heeft voor de toekomst een dividenddrempel van € 2,75 per aandeel (bruto) ingevoerd. Deze dividenddrempel veronderstelt dat er geen beduidende nadelige wijzigingen in onze activiteiten of regelgevend kader plaatsvinden en vervangt de eerder gecommuniceerde 50-70% uitbetalingsvork. De raad van bestuur wenst hiermee een groter gedeelte van de aangepaste vrije kasstroom aan recurrente dividenden toe te wijzen. Het restant van onze aangepaste vrije kasstroom komt nog steeds in aanmerking voor waardetoevoegende overnames, buitengewone dividenden, incrementele inkoop van eigen aandelen, schuldafbouw of een combinatie daarvan.

Voorgesteld dividend van € 2,75 per aandeel, met inbegrip van een tussentijds dividend van € 1,375 per aandeel voorgelegd ter goedkeuring op de Bijzondere Algemene Vergadering in december 2020

De raad van bestuur heeft de intentie om een totaal bruto dividend van € 2,75 per aandeel uit te keren (in totaal € 300,2 miljoen2), 47% hoger dan het niveau van vorig jaar; dit vertegenwoordigt de bovengrens van de voornoemde uitbetalingsvork van 50-70%. De raad van bestuur zal met dit doel aan de Bijzondere Aandeelhoudersvergadering in december 2020 voorstellen om de betaling goed te keuren van een bruto tussentijds dividend3 van € 1,375 per aandeel (in totaal € 150,1 miljoen2). Indien de goedkeuring wordt verkregen, zal het tussentijdse dividend worden uitbetaald op 8 december 2020, terwijl de Telenet-aandelen vanaf 4 december 2020 ex-dividend op Euronext Brussels zullen worden verhandeld.

Het is de intentie het voornoemde tussentijdse dividend aan te vullen met een bruto dividend van € 1,375 per aandeel, afhankelijk van de goedkeuring door de raad van bestuur en de volgende jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering en ervan uitgaande dat er geen beduidende nadelige wijzigingen in onze activiteiten of regelgevend kader plaatsvinden. Indien en wanneer dit dividend wordt goedgekeurd, zal het begin mei volgend jaar worden uitbetaald.

Klik hier voor meer informatie betreffende ons aandeelhoudersvergoedingsbeleid.

1 De netto totale hefboomratio wordt gedefinieerd als de som van kortlopende en langlopende leningen en overige financieringsverplichtingen van de Vennootschap, verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten, zoals opgenomen op de balans van de Vennootschap, te delen door de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen. In de balans werd Telenets USD-luidende schuld omgerekend naar € op basis van de EUR/USD wisselkoers op 30 september 2020. Aangezien Telenet verscheidende derivatencontracten heeft afgesloten om zowel de onderliggende variabele interestvoet als de wisselkoersrisico's af te dekken bedroeg het overeenkomstige €-ingedekte bedrag respectievelijk € 2.041,5 miljoen (USD 2.295,0 miljoen Termijnlening AR) en € 882,8 miljoen (USD 1,0 miljard Senior Secured Notes die in 2028 vervallen). Voor de berekening van de netto totale schuldgraad gebruikt Telenet het overeenkomstige €-ingedekte bedrag gelet op de onderliggende blootstelling aan de werkelijke economische risico's. De netto totale hefboomratio is een niet-GAAP-maatstaf zoals bedoeld in Regulation G van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

2 Op basis van 109.153.814 uitstaande dividendgerechtigde aandelen op de datum van dit persbericht

3 De uitkeerbare bedragen voor het tussentijdse dividend in december 2020 werden bepaald op basis van de jaarrekening 2019 overeenkomstig de Belgische wetgeving